كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تفاوت انتقال دامنه با انتقال هاست چيست؟ :

شرح :   انتقال دامنه به معني تغيير محل نگهداري دامنه شما مي باشد اما انتقال هاست به معني تغيير سرويس دهنده هاست شماست.