موضوع مقاله :

تفاوت انتقال دامنه با انتقال هاست چیست؟

چکیده :

تفاوت انتقال دامنه با انتقال هاست چیست؟


شرح :   انتقال دامنه به معنی تغییر محل نگهداری دامنه شما می باشد اما انتقال هاست به معنی تغییر سرویس دهنده هاست شماست.