Patch چیست؟

چکیده :

Patch چیست؟تولید کنندگان نرم افزار پس از آگاهی از وجود نقاط آسیب پذیر در محصولات خود، با ارائه Patchهای لازم اقدام به برطرف نمودن مسئله و حل مشکل ایجاد شده، می‌نمایند. تمامی کاربران کامپیوتر می‌بایست از نصب آخرین Patchهای ارائه شده مرتبط با محصولات نرم افزاری که بر روی سیستم خود استفاده می‌نمایند، مطئمن گردند. اعتقاد عملی به سیاست فوق، ضریب حفاظتی و امنیتی سیستم شما را افزایش خواهد داد .