كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : امکانات موجود در پورتال خبري شرکت نرم افزاري بهپردازان :

شرح :

.     دبير گروه خبري

.     چند رسانه اي

.     مديريت خبرنگاران

.     خبر و گروههاي خبري

.     ماژولهاي (Seo)

     .     ماژولهاي عمومي

 .     اعضاء