موضوع مقاله :

امکانات موجود در پورتال خبری شرکت نرم افزاری بهپردازان

چکیده :

امکانات موجود در پورتال خبری شرکت نرم افزاری بهپردازان


شرح :

.     دبیر گروه خبری

.     چند رسانه ای

.     مدیریت خبرنگاران

.     خبر و گروههای خبری

.     ماژولهای (Seo)

     .     ماژولهای عمومی

 .     اعضاء