موضوع مقاله :

مشخصات فنی سایت خبری شرکت نرم افزاری بهپردازان

چکیده :

مشخصات فنی سایت خبری شرکت نرم افزاری بهپردازان


شرح :

زبان برنامه نویسی                         C# 2010

تکنولوژی                              ASP.Net   4.0

پایگاه داده                          SQLServer 2008