موضوع مقاله :

محافظت در مقابل قطع برق در خدمات هاستینگ چیست؟

چکیده :

محافظت در مقابل قطع برق در خدمات هاستینگ چیست؟


شرح : آیا شرکت میزبان به باطری یا ژنراتور مجهز است ؟ اگر به باطری متکی هستند ، در چه فاصله زمانی باطری ها شروع به کار می کنند ؟ اگر سویچ درست اتفاق نیافتد ،  سایت شما تا بالا آمدن سرور ها ، قابل دسترس نخواهد بود