تعریف پشتیبانی نرم افزار چیست؟

چکیده :

تعریف پشتیبانی نرم افزار چیست؟ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار در ادامه استقرار و را اندازی  سیستم ها و به منظور حفظ کارائی سیستم ها و تداوم سرویس دهی آنها بوده که در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی و شامل موارد زیر میگردد
-    برپانگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب
-    انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی مطمئن آنها
-    ارایه آخرین ویرایش های نرم افزارکه توسط تیم فنی طراحی و پیاده سازی میگردد و نصب و راه اندازی این ویرایش ها برروی کامپیوترهای کارفرما
-    انجام عملیات تکمیلی و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئی به نیازهای جدید

خدمات پشتیبانی و نگهداری با روش های زیر قابل ارایه خواهند بود
-    پاسخگوئی از طریق تلفن
-    پشتیبانی از طریق اینترنت و با برقراری ارتباط برخط(ONLINE) با کامپیوترهای کارفرما و رفع اشکال آنی
-    حضور کارشناسان در محل کارفرما و رفع اشکال حضوری