امتیازبندی و انتخاب نهایی در انتخاب نرم افزار

چکیده :

امتیازبندی و انتخاب نهایی در انتخاب نرم افزاردر این مرحله ارزیابی های قبلی جمع بندی شده و براساس شاخص های مطرح شده در مرحله قبل، امتیاز هریک از فروشندگان موجود در لیست کوتاه از سوی واحدهای مختلف تعیین می شود. پیشنهادی که بیشترین امتیاز را دریافت کرده باشد، به عنوان مناسبترین محصول انتخاب می شود. البته در این مرحله می توان با انجام تحلیل حساسیت، تاثیر شاخص های مختلف در انتخاب پیشنهادها را ارزیابی کرده و گزینه های جایگزین را نیز مشخص نمود.
توجه به انتخاب دقیق نرم افزار برای سازمان ها و شرکتهای داخلی بسیار حائز اهمیت است چرا که می تواند علاوه بر کاهش هزینه و زمان پیاده سازی سیستم, ریسک پیاده سازی را نیز به شدت کاهش دهد. رویکرد 6مرحله ای فوق می تواند انتخاب نرم افزار را به صورت دقیق به اجرا گذارد تا نتیجه آن قابل قبول باشد.
به طور کلی نرم افزار انتخابی باید قابلیتها و نیازمندهای مورد نظر سازمان را پوشش دهد، انعطاف پذیری لازم را برای واكنش مناسب در برابر تغییرات محیط داشته باشد. همچنین قابلیت یكپارچه شدن با سیستم های دیگر را داشته باشد. نرم افزار باید جامع، باثبات و از خدمات پشتیبانی مناسب برخوردار باشد. همچنین سازمان در خرید امتیاز نرم افزار نباید با محدودیتهایی همچون تحریم های اقتصادی روبرو باشد.