موضوع مقاله :

دریافت پیشنهادها و امتیازبندی آن ها

چکیده :

دریافت پیشنهادها و امتیازبندی آن ها


شرح : براساس نیازمندیهای شناسایی شده در گام اول، درخواستی تهیه می شود و برای فروشندگان و تامین کنندگانی که در گام قبل لیست آنها تهیه گردیده است، ارسال می شود. شرکت ها با دریافت این درخواست که معمولا با نام RFP (مخفف Request for Proposal) شناخته می شود، پیشنهاد خود را نسبت به برآوردن نیازمندی های سازمان ارائه می دهند. در این پیشنهاد, فروشندگان بیان می کنند که سیستم آنها توانایی پاسخگویی به کدام یک از نیازمندی های مطرح شده را داراست. البته در صورتیکه در حال حاضر قابلیتی برای برآوردن بخشی از نیازمندی ها وجود نداشته باشد، ممکن است فروشنده اعلام کند که در آینده قابلیت مذکور را به سیستم اضافه خواهد نمود. به هر حال فروشندگان با تکمیل درخواست ها، توانایی خود را در برآوردن نیازمندی های سازمان اعلام می کنند.