كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي Router در شبکه چيست؟ :

شرح :

روتر يکي از دستگاه هاي شبکه اي مهم و حياتي است که از آن در شبکه هاي LAN و WAN استفاده مي گردد.
استفاده از روترها در شبکه به امري متداول تبديل شده است. يکي از دلايل مهم گسترش استفاده از روتر، ضرورت اتصال يک شبکه به چندين شبکه ديگر (اينترنت و يا ساير سايت هاي از راه دور) در عصر حاضر است  نام در نظر گرفته شده براي روترها  متناسب با کاري است که آنان انجام مي دهند: " ارسال داده از يک شبکه به شبکه اي ديگر ". مثلا" در صورتي که يک شرکت داراي شعبه اي در تهران و يک دفتر ديگر در اهواز باشد، به منظور اتصال آنان به يکديگر مي توان از يک خط leased ( اختصاصي ) که به هر يک از روترهاي موجود در دفاتر متصل مي گردد، استفاده نمود. بدين ترتيب، هر گونه ترافيکي که لازم است از يک سايت به سايت ديگر انجام شود از طريق روتر محقق شده و تمامي ترافيک هاي غيرضروري ديگر فيلتر و در پهناي باند و هزينه هاي مربوطه، صرفه جوئي مي گردد .