كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : CMS چيست؟ :

شرح :

CMS يک برنامه نرم افزاري روي سرور است که به مدير سايت اجازه مي‌دهد تا محتواي سايت را بدون نياز به طراحي دوباره سايت، تغيير دهد. در واقع طراح اوليه سايت، يک بار سيستم محتوا را طراحي مي‌کند و تعدادي قالب آماده براي صفحات طراحي کرده و آن را روي سايت شما نصب مي‌کند. و حال شما به راحتي مي‌توانيد صفحات ديگري را به آن کم يا اضافه يا ويرايش کنيد.