آینده Wireless به چه صورت می باشد؟

چکیده :

آینده Wireless به چه صورت می باشد؟نسل سوم شبكه ها ، G3 ، نسل آینده شبكه های Wireless نامگذاری شده است. سیستم های G3 كمك می كنند تا صدا و تصویر و داده را با كیفیت مناسب و به سرعت انتقال دهیم.