منظور از پیش واکنشی در ویندوز چیست؟

چکیده :

منظور از پیش واکنشی در ویندوز چیست؟بهبود بعدی و بزرگ هسته ویندوزXP، اضافه شدن قابلیت پیش واكنشی به آن است.این بدین معنی است كه راه انداز بوت هسته سیستم عامل، تمامی داده هایی را كه نیاز دارد به طور یك جا واكشی می كند كه باعث كاهش زمان دستیابی دیسك و در نتیجه افزایش سرعت بوت سیستم می گردد. راه انداز بوت ویندوزXP اساسا به منظور پیش واكشی همزمان درایورها و كدهای دیگری كه بارگذاری و اجرای آنها در هنگام بوت حیاتی و مهم است، تماما از اول بازنویسی شده است. علاوه بر بارگذاری همزمان و موازی درایورها و كدهای راه انداز، ویندوزXP تا آنجا كه بتواند بارگذاری و راه اندازی درایورها را سریعترانجام می دهد. در واقع حتی هنگامی كه شما میز كار ویندوزXP را می بینید بسیاری از درایورها هنوز نصب نشده اند. در حالی كه نسخه های قبلی ویندوز پیش از نمایان ساختن میز كار، راه اندازی تمام درایورها را كامل می كردند. به عنوان مثال ویندوز XP درایورهای شبكه را در این مرحله بارگذاری می كند، اما آن ها را تا زمانی كه میز كار بالا آمده و در حال اجرا باشد به طور كامل راه اندازی نمی كند. البته یك استثنای بزرگ برای این حالت وجود دارد وآن حالتی است كه كامپیوتر شما بخشی از یك Domain شبكه است، كه در آن حالت تمام درایورها باید تماما پیش از رسیدن به مرحله تایید ورود كاربرو Login كردن، فعال بارگذاری و راه اندازی شوند. اگر در ویندوزXP شما برخی از منابع شبكه ای مانند درایو شبكه، چاپگرشبكه، سی دی درایو راه دور در شبكه و... به درایوهای شبكه نگاشت شده اند، دلیل اینكه در بسیاری از مواقع، درست بعد از بوت، قادر به كار با آنها نمی باشیدهمین امر است.
تسریع و بهبود بزرگ دیگری كه در روند بوت و زمان آن انجام شده است، هنگامی دیده می شود كه ویندوزXP شروع به چیدن پویای مكان فیزیكی تایید درایور در ویندوزXP از نصب بدون اجازه درایورهای نا معتبرو ناشناس جلوگیری می كند.