كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چه نرم افزارهايي نرم افزار آزاد محسوب مي شوند؟ :

شرح :

* آزادي اجراي برنامه براي هر کاري (آزادي صفرم)
* آزادي مطالعه چگونگي کار برنامه و تغيير آن (پيش نياز: متن برنامه) (آزادي يکم)
* آزادي تکثير و کپي برنامه (آزادي دوم)
* آزادي تقويت و بهتر کردن برنامه و توزيع آن براي همگان (پيش نياز: متن برنامه) (آزادي سوم)