چه نرم افزارهایی نرم افزار آزاد محسوب می شوند؟

چکیده :

چه نرم افزارهایی نرم افزار آزاد محسوب می شوند؟* آزادی اجرای برنامه برای هر کاری (آزادی صفرم)
* آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن (پیش نیاز: متن برنامه) (آزادی یکم)
* آزادی تکثیر و کپی برنامه (آزادی دوم)
* آزادی تقویت و بهتر کردن برنامه و توزیع آن برای همگان (پیش نیاز: متن برنامه) (آزادی سوم)