موضوع مقاله :

شبکه حلقوی چیست؟

چکیده :

شبکه حلقوی چیست؟


شرح : شبکه حلقوی ( Ring Network ) یک همبندی شبکه به شکل حلقه بسته یا دایره میباشد که در آن هر گره به گره هایی متصل است هنگامی

 که پیامی به گره ای وارد میشود گره اطلاعات نشانی موجود در پیام را امتحان میکند . اگر نشانی مطابق با نشانی گره باشد پیام پذیرفته میشود.

 در غیر اینصورت گره سیگنال را دوباره سازی نموده پیام را برای گره بعدی در سیستم به شبکه برمیگرداند. این عمل دوباره سازی است که

 به یک شبکه حلقوی امکان میدهد تا مسافت های طولانی را نسبت به شبکه های گذرگاهی یا ستاره ای پوشش میدهد