منظور از اینترانت در قراردادهای اینترنت چیست؟

چکیده :

منظور از اینترانت در قراردادهای اینترنت چیست؟ اینترانت ( Intranet) شب که ای است خصوصی بر اساس قراردادهای اینترنت نظیر TCP/IP که جهت مدیریت اطلاعات در ین سازمان طراحی میگردد. کاربردهای اینترانت خدماتی نظیر توزیع اسناد ، توزیع نرم افزار دسترسی به پایگاه داده ها و آموزش میباشد. این شبکه ها را به

 دلیل اینکه مشابه سایتهای وب بوده و بر اساس همان فناوری طراحی شده است اینترانت میگویند.