موضوع مقاله :

پروتکل ppp در اینترنت چه کارایی دارد؟

چکیده :

پروتکل ppp در اینترنت چه کارایی دارد؟


شرح :  SLIP , PPP  پروتکل خط سری اینترنت SLIP مخفف کلمات Serial Line Protocol و پروتکل نقطه به نقطه PPP مخفف کلمات

Point- to- Point دو نوع حساب اینترنت هستند که اغلب کاربران اینترنت به آنها روی آوردند. SLIP قدیمی تر است. SLIP به شما اجازه

 میدهد. که از طریق خط ارتباط سری مانند خط تلفن به فراهم کننده سرویس اینترنت ISP منتقل شوید. PPP که بعد از SLIP توسعه یافت نیز

 طبیعی سری دارد.