كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معني ديسکت چيست؟ :

شرح : Diskette= (ديسكهاي لران يا فلاپي ديسكها)