منظور از اسکی در نرم افزار چیست؟

چکیده :

منظور از اسکی در نرم افزار چیست؟Ascii = (كد استاندارد برای حروف انگلیسی )