موضوع مقاله :

در دنیای نرم افزار پرتال به چه معنا می باشد؟

چکیده :

در دنیای نرم افزار پرتال به چه معنا می باشد؟


شرح : پورتال به صورت دروازه ورود به یک بانک اطلاعاتی است. آنچه که مهم است، آن است که پورتال همواره ما را به سایتها یا پورتال های دیگر راهنمایی می کند و به خودی خود تنها یک راهنما است. برای همین است که در بعضی از موارد به پورتالها، Internet Yellow Pages می گوییم.