موضوع مقاله :

Static Page یا صفحه ثابت چیست؟

چکیده :

Static Page یا صفحه ثابت چیست؟


شرح : صفحه‌ی وبی می‌باشد كه مطالب داخل آن برای مراجعه كننده ثابت هستند وهمچنین برای تمام كاربران اینترنت به یك صورت نمایش داده می‌شوند .