Domain یا نام دامنه در طراحی سایت چیست؟

چکیده :

Domain یا نام دامنه در طراحی سایت چیست؟نام بین‌المللی مخصوصی كه برای هر وب سایت ثبت می‌شود و به عنوان آدرس آن سایت محسوب می‌گردد .