نحوه عملکرد حلقه ها در زبان برنامه نویسی به چه صورت است؟

چکیده :

نحوه عملکرد حلقه ها در زبان برنامه نویسی به چه صورت است؟در حل بسیاری از مسائل با عملیاتی روبرو می‌شویم ، كه نیاز به تكرار دارند و عمل تكرار آنها به تعداد مشخصی انجام می‌گیرد.

فرض كنید، بخواهیم میانگین 100 عدد را محاسبه كنیم، در اینصورت منطقی بنظر نمی‌رسد كه 100 متغیر مختلف را از ورودی دریافت كنیم سپس آنها را جمع كنیم.

انواع حلقه ها  - حلقه های با تکرار مشخص

 - حلقه های با تکرار نا مشخص