موضوع مقاله :

دستورالعملهای زبان برنامه نویسی Cplusplus چیست؟

چکیده :

دستورالعملهای زبان برنامه نویسی Cplusplus چیست؟


شرح : دستور العمل های زبان برنامه نویسی Cplusplus بسیاری شبیه عبارات جبری است ونحو آن شبیه جملات انگلیسی. این امر سبب می شود که C یک زبان سطح بالا باشد که برنامه نویسی در آن آسان است. در این زبان عملگرهایی تعبیه شده که برنامه نویسی سطح پایین و به زبان ماشین را نیز امکان پذیر می سازد. این خاصیت سبب میشود تا بتوانیم با استفاده از یادگیری های آموزش C  برنامه های سیستمی و بسیار  سریع ایجاد کنیم. به این ترتیب خلاء بین زبان های سطح بالا و زبان ماشین پر میشود. به همین دلیل به زبان C زبان (سطح متوسط ) نیز گفته میشود .چون برنامه نویسی C عملگر های فراوانی دارد، کد منبع برنامه ها در این زبان بسیار کوتاه است.