چرا زبان برنامه نویسی Cplusplus را انتخاب می کنیم؟

چکیده :

چرا زبان برنامه نویسی Cplusplus را انتخاب می کنیم؟از زمانی که اولین زبان C  به شکل رسمی انتشار یافت، متخصصین بسیاری درباره توانایی ها و قابلیت های برنامه نویسی C قلم زده و در این وادی قدم زده اند .از نظر ایشان آن چه بیشتر جلب  نظر میکرد نکات زیر بود :
زبان C  یک زبان همه منظوره است.