كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چرا زبان برنامه نويسي Cplusplus را انتخاب مي کنيم؟ :

شرح : از زماني که اولين زبان C  به شکل رسمي انتشار يافت، متخصصين بسياري درباره توانايي ها و قابليت هاي برنامه نويسي C قلم زده و در اين وادي قدم زده اند .از نظر ايشان آن چه بيشتر جلب  نظر ميکرد نکات زير بود :
زبان C  يک زبان همه منظوره است.