موضوع مقاله :

نحوه استفاده IF در زبان برنامه نویسی Cplusplus به چه صورت است؟

چکیده :

نحوه استفاده IF در زبان برنامه نویسی Cplusplus به چه صورت است؟


شرح :

دستور if در Cplusplus یک دستور شرطی هست که  در صورت درست بودن  شرط , وارد دستور می شود و در غیر این صورت از ان  می گذزرد.(می توان از else نیز بعد از if استفاده کرد که در صورت درست نبودن شرط  دستور else اجرا شود)