ثبت کلیه ارتباطات با مشتری در CRM به چه صورت است؟

چکیده :

ثبت کلیه ارتباطات با مشتری در CRM به چه صورت است؟ثبت کلیه ارتباطات با مشتری:
•    ثبت بازاریاب یا شخص برقرار کننده ارتباط
•    ثبت انواع روشهای ارتباطی با مشتری
•    ثبت زمان ارتباط،
•    ثبت انواع نتایج ارتباطی
•    امکان attach فایل ارتباطی مبادله شده
•    نظرات مشتری در رابطه با خدمات و محصولات