چگونه یک نرم افزار CRM بخرید؟

چکیده :

چگونه یک نرم افزار CRM بخرید؟1- در مورد مزایای استفاده از CRM در سازمان خود، میزان کاهش هزینه ها در صورت راه اندازی این برنامه، تخمین هزینه اولیه برای انتخاب برنامه مناسب و هزینه بازگشت سرمایه گزارشی تهیه کنید.
2- افرادی را که قرار است در سازمان از این برنامه استفاده کنند مشخص کنید و طی جلسه یا جلساتی هدف واحدی در استفاده از این برنامه تعیین نمایید (مثلا جلب رضایت مشتری، فروش بیشتر، ...). همچنین تیمی را به منظور تعیین نیازهای عمده سازمان جهت انتخاب نرم افزار مناسب مسئول کنید. تیم پروژه CRM همچنین رابط شما با سایر کارمندان خواهد بود.
3- با در نظر گرفتن مواردی همچون هزینه راه اندازی اولیه نرم افزار، هزینه سخت افزارهای مورد نیاز، هزینه آموزش کارمندان و ... بودجه خود را مشخص کنید.
4- با ارزیابی پروسه امور سازمان خود، تمامی نیازهای مورد نظر را بهمراه جزئیات مشخص کنید (تهیه الگوریتم پیشنهاد می شود).