موضوع مقاله :

ارزیابی CRM در نرم افزار چیست؟

چکیده :

ارزیابی CRM در نرم افزار چیست؟


شرح : شما ضمن کار با نرم افزار CRM " روش "  قادر به تهیه اطلاعات دقیق از عملکرد های دقیق پرسنل سازمان و روند دقیق فرآیند فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود خواهید بود. آنالیز این اطلاعات توسط نرم افزار CRM " روش " به شما در ارزیابی دقیق سازمان و یا کسب و کار شما طی مراحل ذیل کمک خواهد نمود:
1- مشکلات موجود در سازمان خود را به خوبی ارزیابی کرده و به یک جمع بندی درست در رفع مشکلات برسید.
2- به شما قابلیت محاسبه بازده سیستم قبل از حل مشکلات را خواهد داد.
3- شما قادر خواهید بود مشکلاتی که رفع آنها در صحت عملکرد سیستم موثرند را مشخص سازید.
4- شما را در شناسایی بخش هایی که نواقص آنها باید رفع شوند یاری خواهد داد.
5- پس از رفع کلیه نواقص و مشکلات در سیستم شما قادر به سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان و یا بنگاه اقتصادی خود خواهید بود.