موضوع مقاله :

خصوصیات RUP چیست؟

چکیده :

خصوصیات RUP چیست؟


شرح :
    RUP مبتنی بر نوعی معماری است كه به اجزاء اصلی می‌پردازد ولی طراحی به جزئیات نیز وارد می‌شود. همچنین می‌توان گفت معماری یكسری اجزا و ارتباط بین آنها است كه سیستم را می‌سازد و ما را به سمت توسعه مؤلفه‌محور6 راهنمایی می‌كند.
    ویژگی Usecase Driven: یكی از مشكلات OOA این بود كه می‌گفتند با هر روشی تبدیل و كار كنند و بعد بتوان آنرا به شیءگرا تبدیل كرد. یعنی مثلاً پروژه SSADM را طراحی كرده و بعداً به شیءگرا تبدیل نمود. ولی آن عقیده اشتباه بود و حتماً تحلیل شیءگرا باید صورت بگیرد. خصوصیت خوب شیءگرا كه در دیگر روشها نمی‌باشد این است كه نوتاسیونی كه استفاده می‌شود (بوچ، رامباق و جاكوبسون 1999) در همه مراحل یكی است یعنی مفاهیمی از قبیل شیء، كلاس، روابط كلاسها و ... در تمامی مراحل یكی است. اهمیتی كه Usecase Driven دارد این است كه با زبان مشتری نوشته می‌شود. مشتری می‌تواند آنرا بفهمد و بسیار مناسب برای تشخیص نیازمندیهای سیستم می‌باشد. در بخش تحلیل و طراحی از روی Usecaseها تحلیل و طراحی انجام می‌دهیم و مسائلی مانند مدیریت پروژه نیز تحت تاثیر Usecaseها هستند كه ما آنها را دسته‌بندی كرده و مدیریت می‌كنیم. همچنین راهنماهای سیستم هم تحت تاثیر Usecaseها (كراچتن 2000، 298) ایجاد می‌شوند.
    ویژگی Incremental: به معنی آن است که پروژه بصورت چهار مرحله حلقه‌ای جلو می‌رود ولی در هر مرحله چرخش یك دسته از Usecaseها كامل و آماده استفاده می‌شود و كلیه این كارها در 9 جریان كار7 كه در شكل 1 مشخص شده بود، قابل مشاهده است.