در تولید نرم افزار زبان برنامه نویسی چیست؟

چکیده :

در تولید نرم افزار زبان برنامه نویسی چیست؟زبان برنامه نویسی یک روش منطقی برای توصیف و شرح محاسبات می باشد. در واقع زبان برنامه نویسی نوعی از زبان می باشد که برای کامپیوتر قابل فهم است و می تواند محاسبات معنا داری را در کامپیوتر ها انجام دهد. زبان های برنامه نویسی وجود دارند به خاطر این که کامپیوتر نمی تواند به وسیله زبان های انسانی به طور قابل اعتمادی پردازش ها را انجام دهد.
در حال حاضر هزاران زبان برنامه نویسی وجود دارد و یک برنامه نویس حرفه ای می تواند به راحتی از ?? زبان استفاده کند.