كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي نرم افزار Nero چيست؟ :

شرح : Nero: ازمشهورترين نرم افزارهاي رايت CD,DVD مي توان به نرو اشاره کرد، نرم افزاري قدرتمند و کامل با ابزارهاي کافي براي برآورده ساختن خواسته شما.نرم افزارهاي گوناگوني در زمينه رايت وجود دارند که اکثر قابليّت هايشان مشابه است و هرکدام البتّه توانايي هاي برجسته اي نيزدارند، هرکاربري بستگي به سليقه و نيازخود از يک نرم افزاري استفاده مي کند، نرم افزار نرو نيز يک انتخاب است، از قابليّت هاي برجسته نرو، هماهنگي بسيارخوب با سيستم هاي عامل مثل ويندوز و پايداري آن است که به ندرت پيش مي آيد اين نرم افزار دچارمشکل گردد به شرط آنکه درست نصب شود و صحيح از آن استفاده گردد.