موضوع مقاله :

کارایی نرم افزار Nero چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار Nero چیست؟


شرح : Nero: ازمشهورترین نرم افزارهای رایت CD,DVD می توان به نرو اشاره کرد، نرم افزاری قدرتمند و کامل با ابزارهای کافی برای برآورده ساختن خواسته شما.نرم افزارهای گوناگونی در زمینه رایت وجود دارند که اکثر قابلیّت هایشان مشابه است و هرکدام البتّه توانایی های برجسته ای نیزدارند، هرکاربری بستگی به سلیقه و نیازخود از یک نرم افزاری استفاده می کند، نرم افزار نرو نیز یک انتخاب است، از قابلیّت های برجسته نرو، هماهنگی بسیارخوب با سیستم های عامل مثل ویندوز و پایداری آن است که به ندرت پیش می آید این نرم افزار دچارمشکل گردد به شرط آنکه درست نصب شود و صحیح از آن استفاده گردد.