موضوع مقاله :

کارایی نرم افزار Download Accelerator Plus چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار Download Accelerator Plus چیست؟


شرح : Download Accelerator Plus : یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای دانلود و مدیریّت دانلود است که از سرعت قابل قبولی برخورداراست،دراین نرم افزار می توان چندآدرس فایل را همزمان وارد کرد، نرم افزار به نوبت و پیکربندی که قابل انجام است، فایل ها را دانلود و در پوشه ای که به نرم افزار آدرس دهی کرده اید، ذخیره می کند و به محض پایان دانلود یکی از فایل ها، بلافاصله دانلود فایل بعدی آغازشده و ادامه می یابد، درصورتی که بخواهید موقتا دانلود فایلی یا فایل هایی را متوقّف کنید یا اینکه برق کامپیوتر به دلایلی قطع گردد، این امکان نیز مهیّاست که عمل دانلود از همانجائیکه متوقّف شده بود، شروع و ادامه یابد.