موضوع مقاله :

کارایی نرم افزار PowerPoint چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار PowerPoint چیست؟شرح : PowerPoint: ساخت اسلاید با امکانان بسیار و زیبا.