موضوع مقاله :

کارایی نرم افزار InfoPath چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار InfoPath چیست؟


شرح : InfoPath: ساخت فرم های اداری و ارسال به بانک های اطّلاعاتی گوناگون.