كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : رويکرد انتخاب نرم افزار مناسب چيست؟ :

شرح : در فرآيند انتخاب از ميان نرم افزارهاي موجود در بازار، نرم افزاري که بيشترين انطباق با نيازمندي هاي سازمان را داشته باشد، بايد انتخاب شود. فرآيند انتخاب در استقرار سيستم هاي نرم افزاري، بسيار مهم است. در مرحله انتخاب نرم افزار، اين ريسک وجود دارد که نرم افزاري نامناسب و غيرمنطبق با نيازمنديهاي سازمان انتخاب شود. اين امر باعث مي شود که پياده سازي و استقرار سيستم در سازمان با مشکلات جدي روبرو گردد. در اين مقاله رويکردي کامل و دقيق براي انتخاب صحيح يک نرم افزار معرفي مي گردد.