موضوع مقاله :

رویکرد انتخاب نرم افزار مناسب چیست؟

چکیده :

رویکرد انتخاب نرم افزار مناسب چیست؟


شرح : در فرآیند انتخاب از میان نرم افزارهای موجود در بازار، نرم افزاری که بیشترین انطباق با نیازمندی های سازمان را داشته باشد، باید انتخاب شود. فرآیند انتخاب در استقرار سیستم های نرم افزاری، بسیار مهم است. در مرحله انتخاب نرم افزار، این ریسک وجود دارد که نرم افزاری نامناسب و غیرمنطبق با نیازمندیهای سازمان انتخاب شود. این امر باعث می شود که پیاده سازی و استقرار سیستم در سازمان با مشکلات جدی روبرو گردد. در این مقاله رویکردی کامل و دقیق برای انتخاب صحیح یک نرم افزار معرفی می گردد.