كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تاريخچه دنياي برنامه نويسي؛ قصه از کجا شروع شد؟ :

شرح : توسعه نرم افزار به شکل امروزي تاريخچه طولاني و پيچيده اي دارد. تعجبي ندارد که جايگاه امروز نرم افزار حاصل گام هاي متعدد بسياري در طول تاريخ است. رويدادهاي بسياري از گوشه هاي مختلف دنيا روند توسعه کامپيوتر را پيش برده اند. معمولا توسعه نرم افزارها به دنبال توسعه زبان هاي برنامه نويسي رخ داده است. زبان هاي برنامه نويسي نيز به موازات سخت افزارها و کامپيوترها توسعه يافته اند.