كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : بهترين browswer هاي جهان کدامند؟ :

شرح :

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
2. Internet Explorer
4. Opera
5. Safari
6. Maxthon
7. RockMelt
8. SeaMonkey
9. Deepnet Explorer
10. Avant Browser