منظور از کنترل سرعت در MFC چیست؟

چکیده :

منظور از کنترل سرعت در MFC چیست؟MFC های سری MC/MCP/MCR شرکت Alicat زمان پاسخگویی کمتر از 10 میلی ثانیه و زمان کنترلی برابر 100 میلی ثانیه دارد که آن را یکی از سریعترین پاسخ طبیعی MFCهای موجود در بازار کرده است.