منظور از تطبیق پذیری در MFC چیست؟

چکیده :

منظور از تطبیق پذیری در MFC چیست؟MFC های سری MC شرکت Alicat، در تمامی محدوده های 0.5 SCCM تا 3000 SLPM موجود می باشد. آنها با خروجی ها  و ورودی های چند آنالوگی تجهیز شده اند.

MFC های سری MC/MCP/MCR شرکت Alicat ، می توانند در کاربردهایی که کنترل جریان در خلا حساس می باشد مورد استفاده قرار گیرد. طراحی مدولار MFC های سری MC/MCP/MCR شرکت Alicat ، به آن اجازه می دهد تا در سیستم هایی که در آن جریان با خلا رانده می شود به کار رود.