مدلهای مدل توسعه در مهندسی نرم افزار چیست؟

چکیده :

مدلهای مدل توسعه در مهندسی نرم افزار چیست؟• مدل چابک
• RUP
• اسکرام
 • مدل مارپیچی
 • مدل آبشاری
 • برنامه‌سازی مفرط
 • مدل وی (فرآیند تولید نرم‌افزار)
 • مدل تکراری و افزایشی
 • Prototype model