گرایشات مهندسی نرم افزار چیست؟

چکیده :

گرایشات مهندسی نرم افزار چیست؟•مدل چابک
• مدل طراحی جنبه‌گرا
• شیءگرایی
• آنتولوژی
•سرویس‌گرایی
• SDLC