فهرست زبانهای برنامه نویسی که با و یا W شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با و یا W شروع می شوند چیست ؟    * WATFIV, WATFOR
    * WebDNA

*

    * WebQL

WebQLWinbatch