فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ر یا R شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ر یا R شروع می شوند چیست ؟    * آر (زبان برنامه‌نویسی)
    * R++
    * Racket
    * RAPID
    * Rapira
    * Ratfiv
    * Ratfor

    * rc
    * REBOL
    * Redcode
    * REFAL
    * Reia
    * Revolution
    * rex
    * REXX

    * Rlab
    * ROOP
    * RPG
    * RPL
    * RSL
    * RTL/2
    * روبی (زبان برنامه‌نویسی)