فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ن یا N شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ن یا N شروع می شوند چیست ؟    * Napier88
    * NASM
    * NATURAL
    * Neko
    * Nemerle
    * NESL

    * Net.Data
    * NetLogo
    * NetRexx
    * NewLISP
    * NEWP
    * Newspeak
    * NewtonScript
    * NGL

    * Nial
    * Nice
    * Nickle
    * NPL
    * Not eXactly C (NXC)
    * Not Quite C (NQC)
    * Nu