زبان piet چیست وچه کارایی دارد؟

چکیده :

زبان piet چیست وچه کارایی دارد؟piet زبانی است که توسط David Morgan-Mar ابداع شد کسی برنامه سازی بیت مپ‌های آن مانند یک هنر انتزاعی است. کامپایل شدن به وسیله یک اشاره گر که در اطراف تصویر حرکت می‌کند برای یک دامنه رنگی ادامه دار تا رنگ بعدی انجام می‌شود. ?? رنگ موجود است که رفتار آنها پیش بینی شده است.?? تا از آنها رنگ‌های رنگی هستند که به صورت ? رنگ و ? طیف روشنایی مختلف مرتب شده‌اند;و رنگ سیاه و سفید مرتب نشده‌اند. زمانی که یک رنگ رنگی موجود است و یک رنگ دیگر وارد می‌شود پروسه انجام شده توسط تعداد سطوح رنگ و روشنایی که تغییر کرده‌اند مشخص می‌شود. سیاه نمی‌تواند وارد شود;زمانی که اشاره گر سعی می‌کند که به یک ناحیه سیاه وارد شود قوانین انتخاب بلوک بعدی تغییر می‌کند. اگر تمامی قوانین انجام شوند برنامه تمام خواهد شد. سفید عملی را انجام نمی‌دهد فقط به اشاره گر اجازه می‌دهد که عبور کند. رنگ‌های غیر از این ?? رنگ به کامپایلر یا مترجم ارجاع داده می‌شوند. متغیرها در یک پشته به عنوان یک متغیر integer علامت دار ذخیره می‌شوند. بیشتر پروسه‌های مشخص شده مربوط به عملیات پشته خواهد بود. بقیه به وسیله دستورهای ورودی خروجی و به وسیله دستوراهایی که اشاره گر کامپایل در حرکتش مشخص می‌کند مشخص می‌شود.