موضوع مقاله :

زبان false چیست وچه کارایی دارد؟

چکیده :

زبان false چیست وچه کارایی دارد؟


شرح : این زبان یک زبان بر مبنای پشته با دستورها و مقادیر تک کاراکتری است. برای مثال ?+? می‌تواند به وسیله![+? x ? x + 1)(3): 3[1) محاسبه شود.