كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : زبان false چيست وچه کارايي دارد؟ :

شرح : اين زبان يک زبان بر مبناي پشته با دستورها و مقادير تک کاراکتري است. براي مثال ?+? مي‌تواند به وسيله![+? x ? x + 1)(3): 3[1) محاسبه شود.