كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : زبان Befunge چيست وچه کارايي دارد؟ :

شرح :

زبان Befunge و هم خانواده‌هاي آن به اشاره گر کد اجازه مي‌دهند که در جاهاي مختلف کد قرار داشته باشند. براي نمونه اين برنامه يک برنامه hello world است با قرار دادن برعکس کاراکترها در پشته بعد چاپ آنها به وسيله چاپ ساعت گرد بااين کدها [>], [:],و، [_], [,], d [^].