زبان برنامه نویسی funges چیست؟

چکیده :

زبان برنامه نویسی funges چیست؟funge یک زبان محرمانه است که یک مدل برنامه سازی متریک فاصله دار متناسب با سیستم دارد و دستورهایی که اشاره شده‌اند اجرا می‌شوند. دستورهای متفاوت نشان دهنده جهت دستورهایی است که باید اجرا شوند. استاندارد اداری فعلی که برای این زبان برنامه نویسی به کار می‌رود funge-98 است. این مشخصه مربوط به خصوصیات عمومی زبان برنامه نویسی :en:befungeاست که دو بعد حلقوی توپولوژی دارد.