در زبانهای برنامه نویسی محرمانه Turing Tarpit چیست؟

چکیده :

در زبانهای برنامه نویسی محرمانه Turing Tarpit چیست؟Turing Tarpit یک زبان توینگ کامل است که تعداد عملگر و دستورها اجزای مشابه آن خیلی کم است. این شامل brainf,osic,tue می‌شود. Turning tarpit یک تورینگ تارپیت با کدگذاری تمام حالات است به عنوان مثال زبانی است که یک بخش از عملگرها را در جریان حالت فعلی برنامه دخالت می‌دهد. کدگذاری حالات یک متد برای کدگذاری برنامه است که هر زیر رشته از کد یک دستورالعمل از هر دو: ?-محل دستور بعدی در لیست و ?-اعمال کردن آن جریان داده‌های برنامه است نکته اینکه یک دستور تک معمولاً دو فاز ترتیبی را دارد:انتخاب عملگر و اجرای آن. عملگرها می‌توانند ایستا(reMorse یا Thrat) و یا پویا(reMorse4ever) باشند. در اینجا نمونه‌ای بر مبنای (reMorse یا Thrat) است :

    * یک عملوند در لیست را انتخاب کن
    * آن را اجرا کن