كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي کارت گرافيک در کامپيوتر چيست؟ :

شرح : کارت گرافيک در کامپيوتر شخصي داراي جايگاهي خاص است . کارت هاي فوق اطلاعات ديجيتال توليد شده توسط کامپيوتر را اخذ و آنها را بگونه اي تبديل مي نمايند که براي انسان قابل مشاهده باشند. در اغلب کامپيوترها ، کارت هاي گرافيک اطلاعات ديجيتال را براي نمايش توسط نمايشگر ، به اطلاعات آنالوگ تبديل مي کنند. در کامپيوترهاي Laptop اطلاعات، همچنان ديجيتال باقي خواهند ماند زيرا اين  کامپيوترها اطلاعات را بصورت ديجيتال نمايش مي دهند.